Spelontwikkeling

Het spel van kinderen vormt een belangrijk onderdeel van de dagbesteding in het kinderdagverblijf. In het spel zijn alle elementen van de ontwikkeling terug te vinden. Daarom hebben wij ervoor gekozen om een aparte paragraaf te wijden aan de spelontwikkeling.

Spelen hoort bij kinderen! Als kinderen gezond zijn en zich veilig voelen doen ze bijna niets anders. Het lijkt een natuurlijke behoefte. Alle kinderen over de hele wereld spelen! Dus ook de kinderen die komen op Kinderopvang Snoopy.

Spelen betekent plezier beleven, iets doen wat fijn is, zelf kiezen wat en hoe je het doet zonder iets speciaals te willen bereiken.

Door te spelen ontdekt en verkent het kind de omgeving en zijn eigen mogelijkheden daarin. Het spel helpt een kind om zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Iets doen wat je fijn vindt en wat je goed kunt geeft een positief gevoel, zelfvertrouwen, waardoor het eigen ‘ik’ kan groeien. Spel biedt het kind ook de gelegenheid om allerlei gebeurtenissen uit het dagelijkse leven te begrijpen en te verwerken. Door bijvoorbeeld doktertje te spelen, kan een bezoek aan de dokter minder griezelig zijn, gevoelens en emoties die hierbij horen krijgen nu een plaats. Spel is belangrijk voor de totale ontwikkeling van kinderen:

 • Ontwikkeling van het lichaam door o.a. rollen, kruipen, klimmen, klauteren, door het pakken van priegeldingen.
 • Ontwikkeling van het verstand door allerlei ervaringen die het kind spelenderwijs opdoet: dat is hard en dat is zacht, hoog en laag, op een dikke tak kan ik wel staan, op een dunne tak niet, als ik een bal gooi rolt die weg. Het kind krijgt er verstand van.
 • Ontwikkeling van de taal door te benoemen waar het kind mee bezig is, spelenderwijs ontdekt het kind dat alles een naam heeft. Bovendien vertellen kinderen tijdens het spelen zelf ook hele verhalen waardoor ze hun taal oefenen.
 • Ontwikkeling van gedrag door te ervaren wat wel en niet kan, dat je rekening moet houden met een ander.
 • Ontwikkeling van gevoelens en emoties die door het spelen naar boven komen: trots of blij als je iets gemaakt hebt; boos of ongeduldig als de toren omvalt. Woedend of verdrietig bij verlies.
 • Ontwikkeling van fantasie en creativiteit door het scheppen van een eigen wereld, door het zelf vorm geven aan diverse materialen.

De kracht van spelen is dat kinderen ‘leren’ zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben. Voor hen is het alleen maar leuk en (soms) spannend!

Om goed te kunnen spelen heeft een kind een omgeving nodig waar hij zich veilig voelt. Waar belangstellende volwassenen zijn die stimuleren, helpen, eventueel ideeën aandragen en grenzen aangeven, of alleen maar toeschouwer zijn. Ook leeftijdgenootjes zijn op een gegeven moment belangrijk, evenals goed speelgoed en voldoende ruimte (zowel binnen als buiten) en tijd op te kunnen spelen. Omdat spel zo wezenlijk en waardevol is voor de ontwikkeling van kinderen wordt hier gedurende de dag volop tijd en ruimte voor gecreëerd.

In het spel van kinderen is ontwikkeling te herkennen: van alleen spelen naar samenspelen, en van eenvoudig naar ingewikkeld spel. Deze ontwikkeling hangt samen met de ontwikkeling op andere gebieden: hoeveel een kind lichamelijk al kan, hoever het verstandelijk is in het begrijpen van spelletjes, of het zich gemakkelijk voelt in de groep en het al rekening kan houden met andere kinderen enz. Hieronder volgt een beschrijving van elke fase in de ontwikkeling van het spel en van de manier waarop hiermee in het dagverblijf wordt omgegaan.

Alleen spelen

Het spelen is bij baby’s nog erg gericht op de zintuigen: op het zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Door hun omgeving te onderzoeken leren baby’s en kinderen iets over de wereld om hen heen en ontwikkelen zij tegelijkertijd hun zintuigen. De medewerker richt zich bij baby’s vooral op het aanbieden van voldoende materiaal dat alle zintuigen stimuleert: het moet gericht zijn op horen, voelen en/of zien. Speelgoed voor baby’s dient hier dan ook een beroep op te doen; daarnaast moet het veilig en schoon zijn. De medewerker versterkt wat het kind zelf heeft bedacht en biedt daarnaast uitdagingen in de vorm van activiteiten die aansluiten bij het niveau van het kind. Knuffelen, kiekeboespelletjes en in bad gaan zijn favoriete bezigheden.

Naast elkaar spelen

Rond het tweede jaar komen kinderen in de ‘ik-fase’, een periode waarin zij zichzelf als het middelpunt van de omgeving zien. Ze reageren in deze periode vanuit hun eigen behoeften en kunnen moeilijk speelgoed en ruimte met andere kinderen delen. Daarom spelen zij het beste ieder voor zich alleen, maar toch naast elkaar, waardoor ze ideeën en ontdekkingen met elkaar kunnen uitwisselen.

De rol van de medewerker in deze periode is wat actiever. Zij moet vaker het initiatief nemen en kinderen individueel bezig houden, bijvoorbeeld met het lezen van een boekje of vingerverven. Bij deze individuele bezigheden worden de andere kinderen dan zoveel mogelijk betrokken. De medewerker kan het spel starten, er richting aan geven of het kind afleiden bijvoorbeeld als zij allebei hetzelfde speelgoed willen.

Samen spelen

Bij het naast elkaar spelen, ontdekken de kinderen dat andere kinderen net als zij zelf ook van alles kunnen zien, voelen en ervaren. Zij ontdekken dat ze samen kunnen fantaseren en personen of situaties kunnen nadoen, waarbij ze veel lol hebben en zonder dat daarbij ruzie hoeft te ontstaan. Het samen spelen biedt op die manier ruimte voor de sociale ontwikkeling, voor expressie en creativiteit.

Het is de taak van de medewerker om ervoor te zorgen dat de kinderen voor dit spel alle gelegenheid krijgen. Zij biedt de kinderen de ruimte en zorgt ervoor dat er geschikt spelmateriaal is, dat aansluit bij het niveau van de kinderen zoals bijvoorbeeld puzzels, verkleedkleren en een poppenhoek. De medewerker stimuleert en begeleidt de kinderen bij hun spel of biedt groepsactiviteiten aan.

Kinderopvang Snoopy

Het feit dat de ontwikkeling van het spel in fasen verloopt, heeft voor het kinderdagverblijf als gevolg dat ruimte, speelgoed en begeleiding steeds moeten worden afgestemd op de ontwikkelingsfase van elk individueel kind. In het bovenstaande is voor elke ontwikkelingsfase al aangegeven op welke manier de medewerkers de kinderen hierbij kunnen begeleiden. Verder wordt spelmateriaal aangeschaft dat aansluit bij de behoeften van de kinderen en dat hen stimuleert in de ontwikkeling. Het aanbod aan materiaal en activiteiten dient aan te sluiten bij de uiteenlopende interesses en culturele achtergronden van elk kind.

De medewerker biedt ondersteuning door een gezellige en veilige omgeving te creëren.
Zij stimuleert het kind om initiatief te nemen maar let daarbij op het niveau en individuele behoefte van ieder kind. Er is een ruim aanbod van ruimte en speelgoed zowel binnen als op het buitenterrein van Snoopy. Het speelgoed voor het vrijspel ligt op kindhoogte zodat het kind het zelf kan pakken.
De medewerkers bieden het kind de prikkels aan die het nodig heeft om zich te ontwikkelen.

De medewerker organiseert uitdagende activiteiten die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Expressie-spel is hier een belangrijk onderdeel van.

Open-deuren-beleid

Op Kinderopvang Snoopy zijn de kinderen in de gelegenheid om hun eigen groep te verlaten en op een andere groep te gaan spelen. Het werken met open deuren gaat ervan uit dat de kinderen competent zijn en mede hun eigen ontwikkeling vorm geven. Hierdoor ligt de nadruk op uitdaging. Door de deuren open te zetten verbreden we het aanbod aan de kinderen, krijgen de kinderen meer de ruimte en keuzemogelijkheid. Het vergroten van uitdaging is alleen zinvol als dit is gebaseerd op de behoeften van de kinderen en van de groep. De medewerk(st)ers richten zich op de kinderen , o.a. door observaties,  en proberen in hun aanbod aan te sluiten op wat ze zien.

Het stimuleert het ontdekken van andere groepen en materialen en het zelf mogen kiezen waar je gaat spelen en met welk spelmateriaal. Het werken met open deuren betekent ook een verruiming van de interactiemogelijkheden met andere kinderen. Ze krijgen meer ruimte en mogelijkheden om relaties aan te leggen, ook buiten hun eigen groep. Groepjes kinderen met dezelfde interesse kunnen samen spelen, vriendjes, broertjes en zusjes kunnen elkaar opzoeken. De nadruk op samen doen, samen spelen afstemmen en samenwerken, geeft kinderen de gelegenheid zich te toetsen aan elkaar en van elkaar te leren.

Wij zorgen ervoor dat er voldoende medewerkers aanwezig zijn om activiteiten aan te bieden en toe te zien op de veiligheid van de kinderen. Tijdens breng en haalmomenten bieden wij geen open deuren aan. Wij vinden het belangrijk voor de kinderen om op deze momenten rust te creëren.

Bij de kinderen op onze babygroep komt de behoefte aan veiligheid en stabiliteit op de eerste plaats. Daarom wordt de positie van die kinderen in het werken met open deuren zorgvuldig bewaakt. Er wordt bekeken of het voor de groep/deel van de groep zinvol is om er aan deel te nemen.

Naast het open deuren moment voor de groep of een deel van de groep bestaat er ook de mogelijkheid, als een kind dit wil en de groepsgrootte het toelaat, om een dag(deel) op een andere groep te spelen. De reden waarom hiervoor gekozen kan worden is bijv. vriendjes/vriendinnetjes die op een andere groep worden opgevangen, bepaalde activiteiten waar een kind aan deel wil nemen of het contact met een pedagogisch medewerkster die werkzaam is op een andere groep.

Splitsen van groepen

Buiten de groepen beschikt het kindercentrum over een scala aan multifunctionele ruimtes zoals de speelhal, de BSO die buiten de schoolvakanties ’s ochtends leeg staat en de tuinen waar zich ook het Bon bini dorp bevindt.
Beleid in het kindercentrum is dat de groepen zoveel mogelijk worden opgedeeld, waarbij alle variaties mogelijk zijn in de vorm van uitstapjes en activiteiten. In jargon spreken wij over het splitsen van de groepen. Achterliggende reden is onder andere dat we de kinderen meer rust en individuele aandacht kunnen bieden. Een andere belangrijke reden is dat we op deze wijze meer op leeftijd gerichte activiteiten aan kunnen bieden en de kinderen niet een hele dag tussen de vier muren van hun groep hoeven te verblijven. Natuurlijk is de groep ook geregeld bijeen, zoals bij haal- en brengmomenten, bij groepsactiviteiten en tijdens de kringetjes en tijdens de lunch. Buiten deze momenten is het opsplitsen van de groep meer regel dan uitzondering.

Themamaanden peutergroep

Elke maand bieden wij afwisselende activiteiten aan de hand van een thema, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De activiteiten worden in kleine groepjes, grote groepen of individueel aangeboden. Dit is een bewuste keuze. De taal leren is namelijk een sociaal proces dat kinderen pas onder de knie krijgen in interactie met elkaar. De interactie is in kleine groepen makkelijker dan in een grote groep. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen. Er komen diverse ontwikkelingsgebieden aan bod. Zoals; taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling , motorische ontwikkeling en creatieve ontwikkeling

De thema activiteiten bestaan uit een aantal kernactiviteiten:

 • 2 kook- en bakactiviteiten;
 • 2 uitstapjes;
 • 4 activiteiten gericht op kinderen die ouder zijn dan 3 jaar;
 • 4 keer per maand een kringspelletje of kringgesprek;
 • Specialisatie activiteiten m.b.t. het thema (Bijv. de peutergym, yoga, muziekles)
 • Creatieve activiteiten;
 • Voorlezen
 • Thema inloop voor ouders (eind van de dag)

Voorafgaand aan de themamaand verzorgt een medewerker de aankleding van de thematafel, zodat ouders en kinderen zien wat het thema is.

Naast of tijdens het aanbieden van activiteiten, gebruiken wij ook onze handpop ‘Fibi’. Door middel van een handpop kunnen kinderen op een veilige, laagdrempelige manier:

 • Leren om zelf en met anderen te spelen. Leren uiting te geven aan emoties
 • Leren hoe ze met anderen kunnen communiceren op verbaal en non-verbaal niveau
 • Ervaren hoe het is om ander gedrag te vertonen
 • Ervaren hoe het is om grenzen te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan
 • Hun wereld relativeren door even in de huid van een ander te kruipen
 • Oefenen met leerstof
 • Oefenen met taal
 • Oefenen met moeilijke opdrachten
 • Oefenen met sociale situaties en conflicten
 • Oefenen met assertiviteit
 • Spelenderwijze de wereld verkennen

Samenwerking met woonzorgcentrum de Matenhof

Kinderopvang Snoopy werkt samen met woonzorgcentrum de Matenhof, om gezamenlijke activiteiten met de bewoners te ondernemen zoals; spelletjes, liedjes zingen of een creatieve activiteit. Op een natuurlijke wijze komen deze leeftijdsgroepen tot stimulerende interacties.

Maandelijks gaat een vaste groep van peuters naar de Matenhof .

Bij de peuters en bewoners is er dan ook direct herkenning. Elk samenzijn heeft een vaste opbouw;  samen drinken, een activiteit en afscheid nemen d.m.v. handjes schudden en uitgebreid zwaaien. De bewoners brengen 1x per jaar (indien mogelijk) een bezoek aan ons kindercentrum.

Hij is helemaal weg van Snoopy

Wij brengen ons zoontje nu ruim een jaar naar Snoopy.

Google review, René Jurgens

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en [...]

[dc_social_wall id="7982"]