Competenties

Op deze pagina leest u informatie over de normen en waarden, sociale-emotionele veiligheid, persoonlijke competenties  en sociale competentie.

Normen en waarden

Binnen Kinderopvang Snoopy hanteren wij diverse afspraken, regels en omgangsvormen. Deze geven duidelijkheid aan ouders, kinderen en medewerkers.

Voor de regels en afspraken met betrekking tot de ouders verwijs ik u naar onze huisregels. Iedere ouder die geïnteresseerd is in opvang binnen ons kindercentrum ontvangt onze huisregels. Tevens ontvangen de ouders elk jaar de huisregels met eventuele aanvullingen/aanpassingen.
De regels en afspraken die wij hanteren op de groep zijn opgenomen in ons werkplan. De regels zorgen voor structuur, duidelijkheid en houvast in de omgang met kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen uitleggen waarom ze bijvoorbeeld hun schoenen moeten opruimen. De kinderen begrijpen (afhankelijk van hun leeftijd) beter waarom ze iets op moeten ruimen. Ook tijdens diverse activiteiten komen hun omgangsvormen naar voren. Bijvoorbeeld samen delen, op je beurt wachten.
De medewerkers zijn zich ervan bewust dat kleine kinderen de regels, normen en waarden nog moeten leren.

De medewerker is zich bewust van het feit dat zij eigen normen en waarden meeneemt en overdraagt op de kinderen. Deze normen en waarden kunnen punt van gesprek zijn tussen ouders en medewerkers en medewerkers onderling. Door op elkaar te reageren en naar elkaar te luisteren wordt men zich bewust van de eigen normen en waarden en die van de ander. De medewerker realiseert zich dat zij een voorbeeldfunctie heeft.

Uitgangspunten voor het dagelijks handelen zijn:

  • oprecht luisteren naar kinderen
  • respecteren van het eigene van ieder kind

Dit wordt tot uiting gebracht door:

  • elkaar te groeten bij het komen en gaan
  • elkaar uit te laten praten
  • elkaar serieus nemen
  • elkaar helpen
  • elkaar accepteren zoals je bent
  • elkaar positief benaderen en complimenten geven.

Tevens hanteren wij omgangsvormen tussen medewerkers en tussen ouders en medewerker. Als een medewerkster begint met haar dienst, begroet zij haar collega’s op de groepen. Indien nodig blijft een medewerker wat langer aan het eind van de dag. Deze omgangsvormen worden meegedeeld in een sollicitatiegesprek.

Omgangsvormen met betrekking tot de ouders zijn o.a.: het begroeten van ouders en hun kinderen. Een ouder even helpen als zij spulletjes kwijt zijn. Het openen van de deur. Het aanbieden van koffie en thee. O.a. tijdens vergaderingen wordt hierover van gedachten gewisseld.

Sociaal-emotionele veiligheid

Om er voor te zorgen dat de kinderen zich veilig en geborgen kunnen voelen op Kinderopvang Snoopy, hechten wij veel waarde aan vaste medewerkers op elke groep.

De medewerkers werken op vaste dagen. De ouders en hun kinderen weten wie er op welke dag werkt. Dit biedt veel continuïteit en regelmaat. Ook de kinderen komen op vaste dagen op hun eigen groep.

Er werken per week maximaal 3 vaste medewerkers op de peutergroepen en maximaal 4 vaste medewerkers op de babygroep.
Tevens hebben wij een roulerend medewerker in dienst. Zij is werkzaam op de groep bij verlof of ziekte. Zij kent alle kinderen en is voor de ouders en kinderen een bekend gezicht.

Communicatie met de kinderen vinden wij erg belangrijk. De hele dag door wordt er met de kinderen gecommuniceerd.’s Ochtends worden de ouders en hun kinderen begroet door de medewerkers (welkom voelen). De medewerker informeert naar evt. bijzonderheden en neemt samen met het kind afscheid d.m.v. zwaaien bij het raam. Aan het eind van de dag informeert de medewerker de ouder over het verloop van de dag (slaaptijden, wat gedaan e.d)

Ook tijdens spelmomenten ( bijv. koken bij het keukentje) neemt de medewerker deel aan de activiteit en vraagt bijv. om een kopje koffie en of ze thuis ook mogen helpen met koken. Ook tijdens het lezen van een boekje wordt samen met het kind/de kinderen gesproken over het verhaal. Tevens vinden wij het belangrijk om de kinderen ook de ruimte te geven om “samen” te spelen en observeert de medewerker de interacties tussen kinderen.

Tijdens het dagelijkse groepsgebeuren en de communicatie met de kinderen vinden wij het belangrijk om rekening te houden met de “eigenheid “ van het kind. Elk kind heeft een eigen karakter, temperament en gedrag. O.a. door de kinderen te observeren, leren de medewerkers elk kind kennen.

Kinderen kunnen kiezen of ze zin hebben om deel te nemen aan een activiteit. Een activiteit mag geen verplichting worden. Kinderen die geen zin hebben in een activiteit worden hierin niet gedwongen. We proberen de kinderen wel enthousiast te maken voor een (spel)activiteit.

Regelmatig werken we met thema’s (herfst/sinterklaas) en themaweken (dieren/strand).

Persoonlijke competentie

Op elke groep wordt aandacht besteed aan de persoonlijke competentie. Elk kind is een individu met een eigen karakter. De medewerkers zijn  zich hiervan bewust en ze benaderen ieder kind op een wijze die bij het kind past. Het ene kind heeft bijv. veel meer duidelijkheid nodig dan een ander kind. Ook in het corrigeren van kinderen houden wij hier rekening mee.

Tijdens spelmomenten ondersteunt de medewerker het individuele kind. Sommige kinderen vinden het fijn om te worden aangemoedigd/gestimuleerd, terwijl andere kinderen zelf graag dingen ontdekken. Door middel van observatie en groepsoverleg wordt duidelijk welke aanpak past bij een kind. Elke maand bespreken de medewerkers het functioneren van elk kind, binnen de groep.

Binnen ons kindercentrum heeft één medewer(st)er de opleiding VIB (video interactie begeleiding) afgerond, deze methode is erop gericht medewerkers bewuster te maken van hun interacties en communicatie met kinderen. Hoe reageer ik op een kind, komt het over wat ik bedoel. Ben ik duidelijk? (zie werkplan voor meer informatie).

Activiteiten worden aangeboden, gericht op de leeftijd. We bekijken welke ontwikkelingsgebieden we kunnen stimuleren. Medewerkers kijken bewust naar het kind en wat het kind nodig heeft. Dit gebeurt in groepsverband, maar ook individueel.

Tevens splitsen wij regelmatig de groepen zodat er meer aandacht is voor een kleine groep kinderen. Ook worden er activiteiten aangeboden voor de oudere peuters. Van elke groep mogen de oudere peuters (vanaf ongeveer 3 jaar) met een medewerker uitdagende creatieve en niet creatieve activiteiten doen.

De groepsruimte is zo ingericht dat kinderen de kinderen kunnen kiezen waar ze mee willen spelen. Bijvoorbeeld in de poppenhoek of krijten op het schoolbord. Tevens bieden de medewerkers gevarieerde activiteiten aan, waar de kinderen aan mee kunnen doen. Dit kunnen creatieve activiteiten zijn, maar ook kringspelen, gezelschapsspelen en concentratiespelen.

Onze speelhal biedt ook veel mogelijkheden om in te spelen, de medewerkers gaan hier regelmatig met de kinderen naar toe. In de speelhal bevindt zich spelmateriaal, dat op de groepen niet aanwezig is. Dit is erg afwisselend en uitdagend voor de kinderen.

Elk jaar vindt er een gesprek plaats met de ouders over het functioneren van hun kind op Kinderopvang Snoopy. D.m.v. observaties en het aanbieden van doelgerichte activiteiten brengt de medewerker de ontwikkeling in kaart. Indien een medewerker een ontwikkelingsachterstand constateert, zal zij natuurlijk eerder een gesprek aangaan met ouders.

Sociale competentie

Eén van de doelstellingen van Kinderopvang Snoopy is het vergroten van de sociale competentie van kinderen. De kinderen worden opgevangen in een groep met leeftijdsgenoten. Ze leren rekening te houden met elkaar, op hun beurt te wachten, het delen van speelgoed e.d. Dit is ook voor ouders een reden om te kiezen voor kinderopvang.

Gedurende een dag ontstaan er verschillende situaties waarin de medewerker de kinderen ondersteunt in de interacties onderling. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten heeft de medewerker een ondersteunende rol. Zij zorgt ervoor dat iedereen aan de beurt komt en stimuleert kinderen tot het deelnemen aan een activiteit. Ook geeft zij de kinderen regelmatig complimentjes. Tijdens het “vrij spelen” kijkt de medewerkers gericht naar de kinderen. Als een kind zich bijvoorbeeld terug trekt of verveelt, zal zij hier op inspelen.

Als er een conflict plaats vindt, vinden wij het belangrijk om een balans te vinden tussen enerzijds de kinderen zelf een conflict op te laten lossen en anderzijds bemiddelen/ondersteunen in een conflict ( bijv. bij het afpakken/ niet delen van speelgoed).

Om een goede afweging te kunnen maken vinden wij het belangrijk om gericht naar het kind te kijken; wat is de leeftijd van het kind en begrijpt hij wat er gebeurt? Wat is het karakter van het kind, vindt hij het doorgaans moeilijk om speelgoed te delen met andere kinderen?
Medewerkers overleggen hierover dagelijks en kijken gericht naar de kinderen.

De wijze van corrigeren hangt nauw samen met het karakter van het kind. Sommige kinderen hebben duidelijkheid nodig en zitten dan even apart op een stoel, totdat zij weer deel kunnen nemen aan de activiteiten. Andere kinderen passen hun gedrag aan na een opmerking van de medewerker. De medewerkers zorgen ervoor na een correctie uitleg te geven waarom het kind wordt gecorrigeerd. De medewerker maakt het kind duidelijk dat zij het gedrag afkeurt, niet het kind.

Tevens vinden wij het belangrijk om een “conflict” altijd weer goed te maken. Wij leren de kinderen om sorry te zeggen tegen elkaar en/of een knuffel/kus te geven.

Hij is helemaal weg van Snoopy

Wij brengen ons zoontje nu ruim een jaar naar Snoopy.

Google review, René Jurgens

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en [...]

[dc_social_wall id="7982"]