Veiligheid

Veiligheid en gezondheidsbeleid
Een veilige en gezonde omgeving is van groot belang voor de kinderen. Kinderopvang Snoopy heeft een actueel veiligheid en gezondheidsbeleid dat voldoet aan de wettelijke eisen. Het doel van dit beleid is inzichtelijk maken hoe er op de locatie wordt gewerkt en een leefomgeving te bieden voor de kinderen, waarbij zij worden beschermd tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid en voeren dit beleid uit in de praktijk. Het management is verantwoordelijk voor het actueel houden van het beleid en de GGD beoordeelt het beleid en toets het in de praktijk. Daarnaast geeft de oudercommissie advies over het veiligheid en gezondheidsbeleid.

Onderwerpen die aan de orde komen in dit beleid zijn bijvoorbeeld:

  • Grote risico’s die zouden kunnen leiden tot ernstige ongevallen
    Genomen maatregelen/protocollen m.b.t. de fysieke veiligheid (bijv. vallen van hoogte en verstikking), Sociale veiligheid (bijv. grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling), Gezondheid (bijv. hygiëne en voedselveiligheid).
  • Omgaan met kleine risico’s.
    In het beleid staan afspraken die we met elkaar en met de kinderen maken, om kinderen te leren om te gaan met kleine risico’s bijvoorbeeld tijdens spelsituaties. Denkt u hierbij aan niet rennen op de Bso, niet slaan/bijten of duwen en wat doe je als je een conflict hebt met een ander kind.

Door het ervaren van risicovolle situaties tijdens het spelen, ontwikkelen kinderen risicocompetenties; ze leren inschatten en ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste afweging te maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet.

  • Afspraken m.b.t. grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of kinderen.
    Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan afspraken hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling, maar ook de werkwijze m.b.t.
  • EHBO regeling

Wilt u meer lezen over ons veiligheid en gezondheidsbeleid? Het beleid kunt u opvragen bij de administratie (kantoor achterin de speelhal).


Hij is helemaal weg van Snoopy

Wij brengen ons zoontje nu ruim een jaar naar Snoopy.

Google review, René Jurgens

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en [...]

[dc_social_wall id="7982"]