In dit protocol worden de praktische aspecten en regels beschreven met betrekking tot veiligheid en hygiëne die gelden op de locatie in verband met het coronavirus. Het protocol geldt bij opening vanaf 11 mei 2020. Het protocol sluit aan bij het opgestelde protocol door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.
Het protocol is bedoeld voor medewerkers op de locatie en ouders.
Het is een levendig document, waarbij het protocol wordt aangepast aan nieuwe inzichten en ervaringen uit de praktijk

Algemeen

 • Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar de kinderopvang.
 • In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden tussen (pedagogisch) medewerker en kind, gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk.
 • Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor overmacht situaties als gevolg van corona.

Thuisblijfregels

In de kinderopvang werken we volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM[1]. Voor (zieke) kinderen gelden de richtlijnen van het RIVM. Kinderen met de volgende luchtwegklachten open
blijven thuis:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Koorts boven de 38 graden Celsius

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.

 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven de 38 graden en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten totdat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in het huishouden thuis. Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s).

 Ziek tijdens de opvang

 • Indien kinderen ziek worden op Snoopy worden ouders verzocht hun kind z.s.m. bij ons op te halen.
 • Indien mogelijk wordt het kind apart van de andere kinderen opgevangen, totdat een ouder aanwezig is om het kind op te halen.

Brengen en halen baby,-dreumesgroepen, peutergroepen incl. de Vlinders

 • De toegangshekjes om Snoopy te betreden staan open. Let u hierbij goed op uw kind? Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukjes of het weglopen van uw kind.
 • Kinderen worden vanaf 7.30 worden opgevangen op hun eigen groep.
 • Het brengen en halen van kinderen vindt gefaseerd plaats. Kinderen met een achternaam beginnend met A t/m K kunnen worden gebracht tussen 7.30-8.30 uur en worden opgehaald voor 17.30 uur (ouders die 7:00 uur opvang afnemen mogen de kinderen zoals ze waren gewend tussen 7.00-7.30 uur brengen).
 • Kinderen met een achternaam beginnend met L t/m Z kunnen worden gebracht tussen 8.30-9.30 uur. En worden opgehaald tussen 17.30-18.30 uur. Voor uw en onze veiligheid zijn we genoodzaakt deze tijden aan te houden.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht, dus zonder extra volwassenen of kinderen die geen opvang bij ons gebruiken.
 • De hoofdingang van Snoopy en Woodstock is gesloten en niet toegankelijk voor ouders.
 • Ouders betreden de groepsruimte niet en wachten in de tuin.
 • Pedagogisch medewerkers openen de deur voor u.
 • Hebt u ook een kind dat wordt opgevangen op de Bso, dan verzoeken wij u eerst bij de Bso uw kind op te halen (voor verdere info, zie Bso protocol).
 • Worden uw kinderen bij de babygroep en peutergroep opgevangen, dan verzoeken wij u buitenom, via de openbare weg, de beide ingangen te gebruiken. I.v.m. eenrichtingsverkeer is het niet toegestaan over het Snoopy terrein naar beide groepen te lopen.
 • Volg de aanwijzingen en markeringen in de tuinen.

Aanvullend brengen en halen baby,-dreumesgroepen

 • Kinderen worden gebracht en opgehaald via de openslaande deuren in de tuin. Ouders van de baby,-dreumesgroepen gebruiken alleen de ingang aan de Tesselschadelaan 2 en verlaten de opvang via het parkeerterrein (zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer).
 • De ingang van de tuin is smal en wij verzoeken u zoveel mogelijk afstand te bewaren. Indien er 6 ouders in de tuin aanwezig zijn, wacht u op de stoep (op gepaste afstand).
 • Ouders die de tuin verlaten hebben voorrang op ouders die de tuin willen betreden.
 • Kinderen die niet kunnen lopen worden door ouders in een maxi cosi gebracht of in de wipstoel gelegd die bij Snoopy op de groep, vlakbij de deur klaar staat. De (pedagogisch) medewerker blijft op 1,5 meter afstand. De ouder neemt vervolgens afstand en de (pedagogisch)medewerker haalt het kindje uit de wipstoel of uit de maxi cosi om het liefdevol op te vangen
 • Kinderen die kunnen lopen, lopen zelf de groep op waar ze liefdevol worden opgevangen door de (pedagogisch) medewerker.

Aanvullend brengen en halen peutergroepen de Boefjes en de Teigetjes

 • Kinderen worden gebracht en opgehaald via de openslaande deuren in de tuin. Ouders van de peutergroepen gebruiken alleen de ingang aan de schuttersweg (boog) en verlaten de opvang via het parkeerterrein (zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer).

 Aanvullend brengen en halen peutergroep de Vlinders  en peuterspelen woe/vrij (in Pcbo de Korenaar)

 • De kinderen kunnen worden gebracht voor 8.15 uur of na 8.45 uur.

Dit i.v.m. de schoolgaande kinderen die om 8.30 uur worden gebracht kinderen die worden gebracht.

 • De Kinderen van de Vlinders mogen in de school tot aan de groepsdeur worden gebracht, waar zij door één van de (pedagogisch) medewerkers worden opgevangen. Ouders betreden de groepsruimte niet.
 • Ouders verlaten de school via de ingang en lopen niet door de school.

Overdracht

 • Alle ouders hebben 30 april jl. in de ouderapp een brief ontvangen met het verzoek vooraf een overdracht te sturen m.b.t. voedingsritme, slaapritme en bijzonderheden.
 • De ochtend overdracht van ouder naar pedagogisch medewerker vindt plaats via de ouderapp. Hierin kunt u bijzonderheden doorgeven. I.v.m. de 1,5 meter afstand en te veel drukte in de tuin is er geen ruimte voor een mondelinge overdracht.
 • Pedagogisch medewerkers versturen dagelijks rond 16:00 een overdracht van de dag via de ouderapp.
 • Indien noodzakelijk is het mogelijk telefonisch een overdracht toe te lichten.
 • Tijdens het halen en het brengen is er helaas geen ruimte voor een overdracht die u normaal gesproken van ons gewend bent.
 • Ouders nemen van thuis een slaapzak mee en nemen deze aan het eind van de dag weer mee om te wassen.
 • Alleen eigen knuffel voor het slapen is toegestaan, geen eigen speelgoed van huis meenemen.
 • Ouders geven de spullen mee in een afsloten tas, zodat bij de overdracht de spullen makkelijk kunnen worden overgedragen.
 • Alle spullen uit het mandje gaan in een afgesloten tas, aan het einde van de dag weer mee naar huis.

Opvang

 • Tijdens de dagelijkse opvang worden de groepen zo min mogelijk samengevoegd
 • Pedagogisch medewerkers werken zoveel mogelijk op een vaste groep.
 • Ook tijdens het buiten spelen, spelen groepen niet samen buiten en maakt men om beurten gebruik van de tuinen ( buiten speel rooster).
 • In verband met het brengen en ophalen via de tuinen, spelen wij aan het begin en eind van de dag niet buiten.
 • Er worden geen (wandel) uitjes ondernomen.
 • Spelenderwijs leren we de kinderen gedurende de dag om de handen te wassen en te hoesten in de elleboog.
 • De eetmomenten vinden plaats in kleinere groepjes en de tafels van de peutergroepen worden verder uit elkaar gezet.
 • Er worden activiteiten gedaan in kleine groepjes (onder begeleiding van één pedagogisch medewerker)
 • Er worden activiteiten gedaan, waarbij we het fysiek contact tussen de kinderen onderling en pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk vermijden.
 • Om besmetting te voorkomen wordt de lunch buiten bereik van de kinderen klaargemaakt. Het brood wordt vooraf gesmeerd.
 • De handen van de kinderen worden bij binnenkomst, voor het eet/drink moment en na het buitenspelen.
 • Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van stoffen speelgoed.
 • We vermijden sensomotorische activiteiten met materialen die meerdere malen worden gebruikt en niet kunnen worden schoongemaakt, zoals kleien, schminken, zandbak en ballenbak.
 • Oudere broers/zussen die op Snoopy of op de Bso worden opgevangen, kunnen gedurende de opvangdag niet bij elkaar op bezoek.
 • Kinderen maken tijdens het slapen dagelijks gebruik van hetzelfde bedje. Indien dit niet haalbaar is, wordt het bedje na het slapen verschoond en de spijltjes afgenomen. Aan het eind van de dag worden alle bedjes verschoond en gereinigd.
 • Kinderen mogen hun verjaardag op Snoopy vieren. Snoopy zorgt voor de traktatie. We verzoeken u om geen traktatie mee te geven.

Hygiëne maatregelen

We volgen op de locatie de hygiënevoorschriften van het RIVM¹.
Op iedere groep is aanwezig:

 • Zeep
 • Papieren handdoekjes

Er wordt dagelijks schoongemaakt volgens de hygiënerichtlijnen. Materialen en plekken die vaak worden aangeraakt (contactpunten) worden 3x per dag afgenomen en geregistreerd middels de schoonmaaklijst.
Daarnaast wordt er meerdere malen per dag geventileerd en monitoren we dit in iedere ruimte via de Airteq meters.